Om BARVÄR-2

För 12 år sedan finansierades ett forskningsprojekt med tillverkning av Fosfat Biogödsel i Iran av National Research Council. Baserat på det planerade projektet, övervakades en stor forskargrupp bestående av 25 Iranska forskare inom fem forskargrupper (mikrobiologi, växtfysiologi, genetik, marklära och gröda fysiologi), av Dr Mohammad Ali Malboobi, där man inledde isolering av nyttiga PGPRs (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Tack vare detta projekt, upptäcktes BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel som passar alla växtsorter.

Efter att ha gått igenom flera stadier, var 22 bakteriestammar utvalda från olika odlingsjordar. Så småningom valdes två bakteriestammar med överlägsna  kriterier ut, för att användas i utformningen av BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel. Försöken omfattade mätning av prestanda och toleransnivåer av bakterier mot salthalt, höga temperaturer, olika pH, tillväxtnivå och förmågan att lösningsgöra fosfatföreningar i olika situationer, både kvalitativt och kvantitativt. Dessutom genomfördes så många som 39 fältförsök med statistiska mönster för att studera effekten av detta biogödsel i olika grödor och träd under sju år i rad. Dessutom var de observationella studierna som genomfördes på manuellt eller mekaniserade fält på mer än 3200 olika platser i olika klimat.

Barvär-2 Svenska katalog

Barvar-2 English Catalog

Fosfat och växter
Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena för växter. Koncentrationen av detta element är mellan 40 till 100 ppm i odlingsjordar. Men på grund av immobilisering av mineraljoner såsom Fe, Al och Ca eller organiska syror, är graden av tillgängligheten långt ifrån det som växten behöver. Kemiska Pi gödselmedel immobiliseras omedelbart i marken så att mindre än 20 procent av det lagda gödslet tas upp av grödor. Och ena sidan berodde minskning av Pi medel, och miljöföroreningar på både produktionen och tillämpningar av kemiska Fosfatgödselmedel, och andra sidan, har det redan krävts användning av den nya generationen av gödselmedel över hela världen.

Vad är fosfat biogödsel?

Fosfat biogödsel innehåller oftast effektiv fosfatlösande bakterier eller svampar som Hydrolyserar fosfor från oorganiska och organiska föreningar i försurad mark och utsöndrar fosfater och enzymer. Vår produkt Barvär-2 Fosfat Biogödsel är framtagen för att ha båda dessa kriterier.

BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel
Denna teknik inrättades som ett resultat av ett forskningsprojekt, som var finansierat av Statens Vetenskapsråd i Iran. Fyra forskarlag med 25 forskare och teknologer inklusive mikrobiologer, Växtfysiologer, jordbrukfysiologer, Växtgenetiker, Jordbiologer och specialister inom Industrial desgin har aktivt fortsatt med detta projekt som huvudsakligen är baserat på tillämpad mikrobiologi under bevakning av Institutionen för Teherans universitet och Green Biotech Inc.

BARVÄR-2 fosfat biogödsel innehåller två typer av fosfatlösande bakterier (PSB):
1) bakteriestam P5 som frigör fosfat från oorganiska föreningar genom att producera
organiska syror.
2) bakteriestam P13 som släpper ut fosfat från organiska föreningar genom att fosfat utsöndrar starka enzymer.

De färdiga produkterna förpackas aseptiskt och släpps ut på marknaden efter flera kvalitetskontroller. En förpackning är 100 gram och räcker för ett hektar eller 3000 Kvm Växthusodling och ersätter mellan 50 och upp till 100 procent av kemiska fosfat gödselmedel.

Varför måste BARVÄR-2 användas?

Detta är ett försök att utnyttja Barvär-2 som en miljövänlig produkt i Sverige där bevarandet av mark och vatten är befintliga problem. Som ni vet, att hantera fosfor är en nödvändighet inom jordbruket både när det gäller ekonomiska samt miljömässiga frågor som världen står inför och har följande utmaningar:

  1. Kemisk fosforanvändning av gödselmedel har ökat ca 5 gånger mellan år 1960 och 2000 (från 9 till 40 miljoner ton) och beräknas öka till 60 miljoner ton per år 2030.
  2. Efterfrågan på fosfor av hög kvalite ökar och därför är framtagningen av fosfor från gruvorna ett problem. Om 40 till 60 år kommer dessa ta slut. Detta medför då stora problem som världen står inför.
  3. Vid produktion av ett ton fosforsyra åtföljs fyra ton tungmetaller avyttringar.
  4. Nedfallet av fosfor i jord och gradvis avrinning i vattenmagasinen leder till kedjor av händelser som orsakar oåterkalleliga skador på ekosystemet och påverkar bevarandet av den biologiska mångfalden. Den överanvändning av kemiska fosfatgödselmedel har stört det naturliga ekosystemet i världen genom att påverka jordar och framför allt vattenreservoarer, sjöar, hav och oceaner. Detta är känt som en av dem största orsakerna till skadliga algblomningar i samband med produktion av naturliga gifter och utarmning av löst syre som leder till djurlivets dödlighet av marina och kustnära arter av fiskar, fåglar, marina däggdjur och andra organismer.
  5. Fosforlastning i odlade områden är en primär orsak till övergödning och syrebrist i mark-och vattenresurser i den utvecklade världen. Likasåväl, naturliga mikrobiella floran, som omistlig del av Biosystems har kraftigt påverkats.

Därför är och ses Barvär-2, som en helt naturlig ersättare för fosfatgödselmedel och bör bedömas som en global lösning för produktion av säkra livsmedel och bevarande av ekosystem.